HQMedEd

formularz zgłoszeniowy

Zad. 3: STUDENTS UP! – ZADANIA W FORMIE PROJEKTOWEJ
„SZPITAL PRZYSZŁOŚCI”

Dane Uczestnika/czki projektu

Nazwisko
Imię
Kraj
PESEL
Wykształcenie

Dane kontaktowe - adres zamieszkania

Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Gmina
Powiat
Województwo
Nr telefonu
E-mail

Status Uczestnika/czki w chwili przystąpienia do projektu

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
(Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Studenci studiów stacjonarnych, którzy są zatrudnieni (również na część etatu) powinni być wykazywani jako osoby pracujące. W przypadku, gdy doktorant wykonuje obowiązki służbowe, za które otrzymuje wynagrodzenie, należy traktować go jako osobę pracującą. - definicja opracowana na podstawie Eurostat, baza danych Polityki Rynku Pracy (LMP) zawarta w Załącznik nr 2. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014 – 2020 EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020. )
Osoba bezrobotna, w tym:
Osoba bierna zawodowo, w tym:
Miejsce wykonywania pracy
Wykonywany zawód
Zatrudniony/a w:
(Nazwa instytucji/przedsiębiorstwa.)

Kryteria rekrutacji i uczestnictwa

Tryb studiów
(Kryterium formalne oceny kwalifikowalności Kandydata/tki do grupy docelowej.)
Semestr
(Studia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Kryterium formalne oceny kwalifikowalności Kandydata/tki do grupy docelowej.)
Kierunek
(Kryterium formalne oceny kwalifikowalności Kandydata/tki do grupy docelowej.)
Średnia ocen z ost. ukończonego roku akad.
(Kryterium merytoryczne oceny kwalifikowalności Kandydata/tki. Średnia obliczona zgodnie z §6 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, jako średnia arytmetyczna średnich arytmetycznych liczoną do dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem drugiej cyfry.)

Dodatkowe informacje

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
Osoba z niepełnosprawnościami
(Kryterium premiujące w ramach oceny merytorycznej. Odmowa podania informacji dot. niepełnosprawności oznacza brak możliwości przyznania dodatkowych punktów premiujących.)
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej
(Kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej należy w szczególności uwzględniać wskazane poniżej grupy:
  • osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu co najmniej ISCED 1, tj. poziomu podstawowego) i będące poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1,
  • byli więźniowie,
  • narkomani,
  • osoby bezdomne,
  • wykluczone z dostępu do mieszkań,
  • osoby z obszarów wiejskich (wg stopnia urbanizacji DEGURBA 3 – słabo zaludnione, o ludności poniżej 5 tys. mieszkańców ),
  • w innej niekorzystej sytuacji społecznej.
/ Definicja opracowana na podstawie Załącznika nr 2. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014 – 2020 EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020.)
Jestem zainteresowany/a udziałem w zajęciach w formie projektowej „Szpital Przyszłości”
Preferowany tryb szkoleń