Regulamin egzaminów testowych ACEM

Aktualności

Regulamin egzaminów testowych ACEM na rok 2021/2022

Część I: Postanowienia ogólne

§1. Regulamin określa tryb i zasady przeprowadzania egzaminu flagowego (testowego).

§2. Egzamin testowy ma za zadanie sprawdzić stopień opanowania przez studenta wiedzy z określonego modułu/przedmiotu/specjalności.

§3. Do egzaminu testowego może przystąpić każdy student po zaliczeniu określonego modułu/przedmiotu/specjalności.

§4. Do zadań Akademickiego Centrum Egzaminów Medycznych (ACEM) należy obsługa egzaminu pod względem organizacyjnym i administracyjnym, w szczególności:

 1. ustalenie planu egzaminów na dany rok akademicki,
 2. zamieszczenie planu egzaminów na stronie internetowej acem.umlub.pl,
 3. zapewnienie infrastruktury do przeprowadzenia egzaminu testowego
 4. przygotowanie i przechowywanie dokumentacji egzaminu w sposób uniemożliwiający nieuprawnione ujawnienie,
 5. obsługę egzaminu w zakresie zapewnienia porządku organizacyjnego w obrębie budynku Centrum Symulacji Medycznej (CSM),
 6. archiwizacja dokumentacji egzaminu testowego, zgodnie z wewnętrznymi przepisami CSM.
Część II: Przebieg egzaminu

§5.

 1. Egzamin przeprowadza się w warunkach zapewniających prawidłowy przebieg egzaminu, a osobom zdającym - samodzielność pracy.
 2. Student przed wejściem na egzamin losuje numer sali i stanowiska komputerowego lub pobiera urządzenie elektroniczne będące własnością Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 3. Osoba zdająca, przed wejściem do sali egzaminacyjnej okazuje dokument ze zdjęciem potwierdzającym jej tożsamość.
 4. Zakazuje się wnoszenia na salę egzaminacyjną odzieży wierzchniej oraz używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń służących do kopiowania, fotografowania, przekazywania i odbioru informacji.
 5. Ze względu na korzystanie ze sprzętu elektronicznego podczas egzaminu zakazuje się wnoszenia napojów i wody do sali egzaminacyjnej. Ponadto, podczas egzaminu zakazuje się jedzenia i picia.
 6. Osoby zdające egzamin są zobowiązane podporządkować się poleceniom nauczycieli akademickich oraz osób pilnujących.
 7. Warunkiem korzystania z systemu ACEM jest konieczność założenia konta w systemie ACEM najpóźniej do dnia poprzedzającego egzamin. Założenia konta dokonuje się poprzez pierwsze logowanie do systemu ACEM za pomocą numeru indeksu oraz hasła do portalu studenta.
 8. Studenci w sali egzaminacyjnej zajmują wylosowane stanowisko komputerowe lub pobierają urządzenie elektroniczne będące własnością Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i za pomocą identyfikatora użytkownika oraz pinu, otrzymanych wcześniej w wyniku rejestracji, logują się do systemu komputerowego.
 9. Przed przeprowadzeniem właściwego egzaminu każdy student otrzymuje możliwość zapoznania się z działaniem systemu komputerowego. System po zalogowaniu się umożliwia uruchomienie testu próbnego w warunkach domowych.
 10. W czasie egzaminu na stanowiskach komputerowych i urządzeniach elektronicznych dostęp do Internetu będzie wyłączony.
 11. Po uruchomieniu egzaminu każdy student zobowiązany jest do wprowadzenia kodu egzaminu podanego przez nauczyciela prowadzącego egzamin. Po wprowadzeniu kodu egzamin rozpoczyna się, a na ekranie wyświetla się czas pozostały do końca egzaminu. Do pytań można wracać i dowolnie zmieniać warianty odpowiedzi. Student powinien udzielić wszystkich odpowiedzi na pytania w przewidzianym limicie czasowym.
 12. Egzamin przeprowadzany jest w formie testu jednokrotnego wyboru.
 13. Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi. Pozostałe osiągnięcia studenta wyrażane są w ocenach według następującej skali:

  Ocena

  Wartość cyfrowa

  Procent wiedzy, umiejętności
  i kompetencji społecznych
  wymaganych do uzyskania danej oceny

  bardzo dobry

  5,0

  powyżej 90

  dobry plus

  4,5

  powyżej 83-90

  dobry

  4,0

  powyżej 75-83

  dostateczny plus

  3,5

  powyżej 67-75

  dostateczny

  3,0

   60-67

  niedostateczny

  2,0

  poniżej 60

 14. Studenci mają prawo zgłoszenia zastrzeżenia co do merytorycznej i/lub redakcyjnej poprawności pytania egzaminacyjnego. Zastrzeżenia składa się drogą mailową na adres acem@umlub.pl do 3 godzin od zakończenia egzaminu. Zastrzeżenia należy składać na formularzu wg wzoru (zał. nr 1), zawierającego m.in. imię i nazwisko studenta, datę egzaminu, moduł egzaminu, kod zdającego, numer kwestionowanego pytania, treść zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem oraz czytelny podpis. W temacie wiadomości należy wpisać „egzamin ACEM” oraz podać nazwę modułu.
 15. Test należy rozwiązywać samodzielnie. Kontaktowanie się z innymi osobami, a także korzystanie z niedozwolonych form pomocy lub zakłócanie przebiegu egzaminu jest podstawą do dyskwalifikacji osoby zdającej.
 16. O dyskwalifikacji osoby zdającej decyduje nauczyciel akademicki uczestniczący w egzaminie, jeżeli zostanie naruszony regulamin.
 17. Dyskwalifikacja oznacza uzyskanie przez studenta oceny niedostatecznej z egzaminu testowego z modułu/przedmiotu/specjalności objętej egzaminem.
 18. Przebieg egzaminu jest dokumentowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, o czym osoby przystępujące do egzaminu są informowane bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu.

§6.

 1. Całkowity czas trwania egzaminu ustala koordynator egzaminu z modułu/przedmiotu/specjalności, wynika on z liczby pytań egzaminacyjnych i przedstawia się w następujący sposób:

  Liczba pytań egzaminacyjnych

  Czas trwania egzaminu

  60

  60 min

  80

  1 godz. 20 min

  100

  1godz. 40 min

   

 2. Do czasu trwania egzaminu nie wlicza się czasu przeznaczonego na omówienie zagadnień organizacyjnych związanych z przebiegiem egzaminu. Czas egzaminu mierzony jest od wpisania kodu podanego przez prowadzącego oraz kliknięcia przycisku start. Przycisk start pojawia się po wpisaniu i zatwierdzeniu poprawnego kodu podanego przez prowadzącego egzamin.
 3. Student zobowiązany jest do gotowości na minimum 15 minut przed egzaminem; osoba spóźniona nie może wejść na salę, aby nie przeszkadzać innym studentom zdającym egzamin.
 4. Każde pytanie egzaminacyjne zawiera 5 propozycji odpowiedzi (od a – e), przy czym tylko jedna jest prawidłowa. Na ekranie widoczne jest jedno pytanie wraz z odpowiedziami.
 5. Podczas egzaminu obowiązuje zakaz opuszczania sali przez osoby zdające. W uzasadnionych przypadkach osoba zdająca może opuścić salę, co jest jednoznaczne z zakończeniem zdawania egzaminu.
 6. W przypadku wcześniejszego zakończenia rozwiązywania testu, student sygnalizuje ten fakt nauczycielowi, który podejmuje decyzję czy student może opuścić salę.
 7. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu system automatycznie kończy egzamin zapisując dotychczasowe odpowiedzi.
Część III: Postanowienia końcowe

§7.

 1. Koordynator egzaminu wprowadza niezwłocznie wszystkie wyniki z egzaminu do systemu po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń, po czym student uzyskuje informacje o zdanym egzaminie i ocenie po zalogowaniu się do systemu. Wyniki egzaminu zgodnie z Regulaminem Studiów będą dostępne on-line nie później niż 7 dni od daty egzaminu.
 2. Koordynator egzaminu może wyłączyć z oceniania tylko te pytania do których zostały zgłoszone i uznane merytoryczne i/lub redakcyjne zastrzeżenia.
 3. Egzamin poprawkowy odbywa się na takich samych zasadach jak egzamin w pierwszym terminie zgodnie z wcześniej ustalonymi datami.
 4. W przypadku nieobecności studenta na egzaminie stosuje się przepisy zawarte w Regulaminie Studiów.
 5. Osoby, które uczestniczyły w egzaminie mają prawo wglądu do swojego formularza odpowiedzi.
 6. Podanie o wgląd do swojego formularza odpowiedzi, student musi złożyć drogą mailową na adres acem@umlub.pl do godziny 12:00 następnego dnia roboczego licząc od dnia przekazania wyników przez koordynatora egzaminu. Podania złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
 7. Termin i godzina wglądu do formularza odpowiedzi studenta ustalana jest w porozumieniu z koordynatorem egzaminu. Informacja o wyznaczonym terminie przekazywana jest osobie zainteresowanej drogą elektroniczną.
 8. Maksymalny czas wglądu w formularz odpowiedzi studenta wynosi 30 minut i odbywa się w obecności pracownika CSM. W czasie udostępnienia zakazuje się kopiowania jakąkolwiek techniką lub przepisywania udostępnionego formularza odpowiedzi, oraz korzystania z telefonu i innych materiałów pomocniczych. W przypadku naruszenia tego zakazu, udostępnienie zostaje natychmiast przerwane, a wobec studenta wszczyna się postępowanie dyscyplinarne. Przebieg udostępniania jest monitorowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Z przebiegu wglądu w formularz odpowiedzi studenta pracownik CSM sporządza protokół.
 9. W sprawach nieujętych w powyższym Regulaminie stosuje się postanowienia wynikające z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.